CONDIŢII GENERALE PENTRU ACCESAREA ŞI UTILIZAREA PAGINII WEB


Prezentele Condiţii Generale („Condiţiile Generale”) definesc termenii şi condiţiile de utilizare a paginii web a AHK România de către dumneavoastră, în calitate de utilizator.

Accesarea şi utilizarea paginii web a AHK România implică acceptarea tacită a următoarelor Condiţii Generale:

1. Editorul paginii web
Pagina web rumaenien.ahk.de („Pagina Web”) este editată de:

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană („AHK România”)
Str. Clucerului 35, et.2, 011363 București
Tel.: +40 21 2231531;
Fax: +40 21 2231538
E-Mail: drahk(at)ahkrumaenien.ro
Pagina web se publică și la adresa:
http://www.ahkrumaenien.ro

2. Prelucrarea datelor cu caracter personal
AHK România tratează cu maximă strictețe protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. Ne dorim ca dumneavoastră să fiţi informat corespunzător cu privire la modul şi scopurile în care AHK România prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care constataţi orice erori intervenite în furnizarea datelor cu caracter personal care vă privesc, vă rugăm să ne informaţi în cel mai scurt timp posibil, folosind oricare dintre mijloacele indicate secţiunea 12 din prezentele Condiţii Generale.

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („Legea nr. 677/2001”), AHK România a adoptat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării securităţii prelucrării datelor cu caracter personal care îi sunt furnizate şi de a prelucra aceste date numai pentru scopurile specificate. Pe parcursul dezvoltării şi actualizării Paginii Web și implementării unor tehnologii noi poate deveni necesară revizuirea prezentelor Condiţii Generale, recomandându-vă în acest sens verificarea periodică a Paginii Web cu privire la eventuale modificări.

a. Colectarea datelor cu caracter personal prin intermediul Paginii Web

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta secţiune includ elemente de identificare de tipul nume şi prenume, sex, data şi locul naşterii, cetăţenie, telefon/ fax, adresa de domiciliu/ reşedinţă, adresa de e-mail, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate/ paşaportului, locul de muncă, profesia, date bancare, care servesc la identificarea dumneavoastră. AHK România nu va folosi aceste date fără aprobarea dumneavoastră.

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară în vederea înscrierii la cursuri, seminarii, alte evenimente (inclusiv delegaţii, conferinţe şi târguri), pentru emiterea oricăror documente financiar-contabile sau încheierea de contracte ori alte acte în acest scop.

Completarea oricăror formulare generate sau descărcate prin intermediul Paginii Web (incluzând, fără limitare, formularele de înscriere la cursuri sau seminarii şi formularele de confirmare a participării la evenimente) implică obligatia dumneavoastră de a furniza date şi informatii complete, exacte, actuale şi reale. Furnizarea de către dumneavoastră a oricăror date şi informaţii false este interzisă, iar răspunderea în acest caz vă revine în exclusivitate.

Prin completarea formularelor generate sau descărcate prin intermediul Paginii Web (incluzând, fără limitare, formularele de înscriere la cursuri sau seminarii şi formularele de confirmare a participării la evenimente), declaraţi că vă exprimaţi în mod expres şi neechivoc consimţământul ca datele cu caracter personal care vă privesc să fie colectate de AHK România, urmând a fi prelucrate de operator cu respectarea condiţiilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Prin completarea unor asemenea formulare, vă puteţi exprima acordul de a primi oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing prin e-mail.  În cazul în care nu doriţi să primiţi oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing prin e-mail, vă rugăm să trimiteţi un mesaj cu textul „Dezabonare” la adresa drahk(at)ahkrumaenien.ro.
Furnizarea oricăror date cu caracter personal prin completarea formularelor menţionate anterior ori în orice alte moduri ar deveni disponibile prin actualizarea Paginii Web implică dobândirea calităţii de persoană vizată, în accepţiunea Legii nr. 677/2001.

b. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

AHK România prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri: reclamă, marketing şi publicitate, statistică, servicii de comunicaţii electronice pentru organizarea de cursuri, seminarii, alte evenimente (inclusiv delegaţii, conferinţe şi târguri).

Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile indicate mai sus se face fără ca niciun fel de alte obligaţii sau formalităţi să fie necesare din partea AHK România.

c. Dezvăluirea datelor cu caracter personal către terți

Datele colectate sunt dezvăluite către terți numai în cazul în care suntem ținuți de o obligație legală în acest sens. Orice dezvăluire către terți în alte condiții a datelor cu caracter personal va fi făcută numai cu acordul dumneavoastră expres, exprimat în prealabil.

d. Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc:

 • dreptul de informare;
 • dreptul de acces la date;
 • dreptul de intervenție asupra datelor;
 • dreptul de opoziție;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul de a vă adresa justiției.

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc si de a solicita ștergerea acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată si semnată, transmisă prin utilizarea datelor de contact indicate la secțiunea 12 din prezentele Condiții Generale.

O parte din sau toate datele dumneavoastră cu caracter personal colectate vor putea fi transferate in state membre ale Uniunii Europene (inclusiv în Germania), în funcție de localizarea serverelor, cu scopul de a asigura funcționarea Paginii Web.

e. Protecția minorilor

Persoanele sub 18 ani nu ar trebui să ne transmită date cu caracter personal fără acordul părinților sau al tutorilor. Nu solicităm date cu caracter personal minorilor. Nu colectăm în mod intenționat astfel de date și nici nu le dezvăluim către terți.

3.Utilizarea cookies
Pagina Web a AHK România folosește cookies. De asemenea, anumite pagini web aflate în legătură cu Pagina Web AHK România utilizează cookies fără ca noi să vă putem avertiza în legătură cu acest aspect.

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente prin care dumneavoastră accesaţi Pagina Web. Un cookie este format din două părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată.

Pagina Web folosește cookies pentru diferențierea utilizatorilor fără a stoca informații personale identificabile, în scopul îmbunătățirii navigării pe site.

Cele mai multe browsere sunt setate în așa fel încât să accepte cookies în mod automat. Aveți totuși posibilitatea de a dezactiva salvarea cookies sau de a seta browser-ul utilizat de către dumneavoastră în așa fel încât cookies să fie salvate numai pe durata conexiunii respective la internet. Dezactivarea și refuzul de a primi cookies pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizitat și folosit (de exemplu: completarea online a formularelor generate sau descărcate prin intermediul Paginii Web).

4. Accesul la Pagina Web
Fiecare accesare a Paginii se salvează într-un fișier de protocol. În fișierul de protocol se salvează și următoarele date pe o perioadă maximă de 3 luni:

 • Adresa IP;
 • Numele fișierului accesat;
 • Data și ora accesării;
 • Cantitatea de date transferată;
 • Notificarea referitoare la succesul accesării.

Datele salvate sunt evaluate numai în scopul optimizării funcţionalităţii Paginii Web.

5. Link-uri către alte pagini web

Pagina Web conține link-uri, legături sau trimiteri către alte pagini web considerate de AHK România utile în legătură cu conţinutul Paginii Web şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea AHK România. În cazul utilizării unor asemenea link-uri, legături sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare aplicabile pentru respectivele pagini web. Pentru evitarea oricăror dubii, AHK România nu garantează în niciun mod pentru exactitatea sau actualizarea informaţiilor prezentate pe paginile web la care se face trimitere pe Pagina Web.

6. Interdicția creării de link-uri
Crearea de link-uri către Pagina Web este permisă numai cu acordul nostru explicit, aceasta fiind interzisă în rest.

7. Spam
AHK România nu utilizează mesaje spam, prin trimiterea de mesaje electronice nesolicitate, de natură comercială, unui destinatar cu care nu s-a avut nicio corespondenţă anterioară sau care a cerut să nu îi mai fie trimise astfel de mesaje electronice. Numai la solicitarea dumneavoastră, AHK România poate trimite prin e-mail informaţii comerciale, asigurându-vă posibilitatea de a opta pentru a nu mai primi astfel de mesaje electronice.

8. Utilizarea formularelor generate sau descărcate prin intermediul Paginii Web

Pentru evitarea oricăror dubii, înscrierea în vederea participării la cursuri sau seminarii şi evenimente este supusă în mod obligatoriu unei aprobări prealabile, în urma analizării îndeplinirii condiţiilor de participare de către dumneavoastră şi a verificării respectării limitei de locuri disponibile.

Nicio înscriere, indiferent dacă este efectuată prin completarea şi trimiterea unui formular generat sau descărcat prin intermediul Paginii Web sau în alt mod adecvat, nu produce efecte până la momentul primirii de către solicitant a unei confirmări scrise din partea reprezentanţilor AHK România, atestând validarea înscrierii, sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de participare şi a confirmării disponibilităţii.

9. Neangajarea răspunderii
Conţinutul informaţiilor se referă, în principal, la descrierea activităţilor AHK România.
AHK România depune toate diligenţele pentru realizarea unei informări corecte, pentru remedierea oricăror eventuale erori şi pentru permanenta actualizare a conţinutului tuturor informaţiilor disponibile prin intermediul Paginii Web.

Totodată, AHK România depune toate eforturile pentru a se asigura că materialele disponibile pe Pagina Web nu au potentialul de a genera pericole informatice, prin utilizarea de tehnologii antivirus avansate. Este indicat pentru utilizatori să folosească un soft antivirus la accesarea sau descărcarea oricăror materiale de pe Pagina Web. AHK România nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderi, daune sau distrugeri cauzate datelor sau dispozitivelor dumneavoastră survenite în urma accesării sau descărcării materialelor disponibile prin intermediul Paginii Web.

Pentru evitarea oricăror dubii, AHK România nu poate fi obligată la suportarea prejudiciilor directe sau indirecte, previzibile sau imprevizibile, care ar putea fi suferite în orice mod prin utilizarea Paginii Web. Astfel, AHK România nu garantează în niciun mod pentru:

 • întreruperi sau dificultăţi întâmpinate în timpul utilizării Paginii Web;
 • perturbarea în orice mod a funcţionării oricăror sisteme prin utilizarea Paginii Web;
 • transmiterea oricăror programe sau componente care ar putea dăuna utilizatorilor, inclusiv de tipul viruşilor informatici.

10. Drepturile asupra conţinutului Paginii Web
AHK România îşi rezervă dreptul de a modifica/ revizui conţinutul şi/ sau structura Paginii Web în orice moment şi fără nicio informare prealabilă.

Conţinutul Paginii Web (cuprinzând toate componentele sale perceptibile, inclusiv, dar fără a se limita la text, imagini, înregistrări video/ audio, aplicaţii) intră sub incidenţa dispoziţiilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, constituind obiect al protecţiei reglementate de aceste dispoziţii, toate drepturile fiind rezervate, fără ca nicio altă notificare sau informare să fie necesară în acest sens. Pagina Web poate conţine imagini protejate de dreptul de autor aparţinând altor furnizori.

Orice reproducere, afişare, distribuire, difuzare, transmitere, publicare, comercializare, includere în materiale derivate, modificare sau utilizare a conţinutului Paginii Web în orice scop şi prin utilizarea oricăror mijloace este strict interzisă, cu excepţia descărcării pentru uzul personal a informaţiilor publicate pe Pagina Web sau a cazului în care AHK România îşi dă acordul prealabil, în formă scrisă.

11.Google Analytics
Prezenta pagină web folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. ("Google"). Google Analytics folosește așa numitele ”Cookies”, date în format text, care sunt salvate pe calculatoarele utilizatorilor și care permit în sine o analiză a paginii web. Informațiile obținute prin Cookie în legătură cu folosirea acestei pagini web de către utilizatori se transmit și se stochează de regulă pe un server al Google localizat în SUA.

Pe aceasta pagina web a fost activată anonimizarea IP, astfel încât adresa IP a utilizatorilor Google să fie scurtată în prealabil pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, sau în alte state contractante ale Tratatului privind Spațiul Economic European (”SEE”).

Adresa IP completă se va transmite către un server Google localizat în SUA numai în cazuri excepționale, pentru a putea fi scurtată la destinație.

Folosind Cookies vă exprimați acordul colectării și transferului datelor dumneavoastră de trafic către serverele Google localizate în SUA în vederea stocării și prelucrării de către Google a datelor dumneavoastră de trafic.

Google va folosi informațiile colectate și le va pune la dispoziția operatorului acestei pagini web, în vederea evaluării paginii web, pentru a genera rapoarte despre activitatea paginii web și pentru a presta operatorului paginii web alte servicii legate de utilizarea paginii web și a folosirii internetului. Google nu va lega în niciun caz adresa dumneavoastră IP trimisă prin Google Analytics, sau date asociate contului dumneavoastră Google de alte date personale deținute de Google. În cazul în care nu doriți colectarea datelor dumneavoastră de trafic, veți putea împiedica stocarea Cookies prin activarea unei setări din browser-ul dumneavoastră de internet.

Vă informăm că, în astfel de caz, nu veți putea folosi în mod complet toate funcționalitățile acestei pagini web. De asemenea, puteți împiedica colectarea și prelucrarea de către Google a datelor dumneavoastră personale (inclusiv a adresei dumneavoastră IP) generate prin intermediul Cookie și care se referă la utilizarea paginii web de către dumneavoastră, prin descărcarea și instalarea următoarei extensii de tip plug-in pentru browser-ul de internet folosit de dumneavoastră, disponibil în următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Vă rugăm să aveți în vedere că folosirea acestei extensii de tip plug-in este limitată la respectivul browser de internet, precum și la respectivul calculator, și nu trebuie dezactivată după instalare și nici dezinstalată pentru a menține funcționalitatea Google Analytics dezactivată. Politica de protecție a datelor a Google poate fi consultată la adresa http://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/

12. Dispoziţii finale
Prezentele Condiţii Generale sunt guvernate de şi urmează a fi interpretate în conformitate cu legea română.
Condiţiile Generale pot fi în mod periodic modificate sau actualizate, iar orice astfel de modificare sau actualizare va fi publicată pe Pagina Web.

13. Contact:
Pentru întrebări referitoare la Pagina Web vă rugăm să vă adresați:

Diana Fintoiu
Str. Clucerului 35, et. 2, 011363 București
Tel.: +40 21 2231534
E-Mail: fintoiu.diana@ahkrumaenien.ro
București, 2016